Network and Information Security

 

Intro.: Network and Information Security is the strategic research direction of our university. We focus on the theory of information security which includes classical and quantum cryptography, access control, searchable encryption. In application areas, the main research interests include network security, cloud computing security, data security, content security, storage security and industrial control security. We have hatched four information security companies. Now, there are 25 full-time faculty members, including 5 professors, 8 associate professors in our institute. There are more than 50 PhD and master students, and over 400 undergraduate students in information security professional.

Contact: Prof. Ruixuan Li, rxli@hust.edu.cn

Members:

C Chen Kai Cui Yong Quan        
F Fu Cai Fu Xiao Qin        
G Gan Zao Bing          
H Han Lan Sheng          
J Ji Jun Wen          
L Li Rui Xuan Liu Hui Yu Liu Ming Lu Hong Wei Lu Song Feng Luo Ting
M Mei song          
T Tang Xue Ming          
W Wang Mei Zhen          
X Xiao Ling Xu You Qing        
Z Zhang Yun He Zhang Heng Zhao Yi Zhu Zhao You Qiao