In the School of Computer Science and Technology, there are 151 full-time academic staff members, including 40professors, 65 associate professors and 48 lecturers. Among all the academic staff members, there are 2 professors of Cheung Kong Scholar Program, 1 youth professor of Cheung Kong Scholar Program,2 winners of The National Science Fund for Distinguished Young Scholars, 2 selected in Millions of Leading Engineering Talents, 2 winners of Research Fund for Distinguished Young Scientists, 2 Top Young Innovative Talents of the Organization Department of CPC Central Committee and 7 winners of Program for New Century Excellent Talents in University.
Professors

C Cao Qiang Chen Min Chen Jin Cai Chen Han Hua
F Feng Dan Fu Cai
G Guan Tao
H He Kun Han Jian Jun Hua Yu
J Jin Hai Jin Ren Chao Jin Liang Hai
L Lv Zhi Peng Liao Xiao Fei Li Rui Xuan Ling He Fei Liu Hong Li Guo Hui
Q Qin Lei Hua
S Song Enmin Shi Xuanhua Shi Ke
W Wan Jiguang Wang Tian Jiang Wu Song Wang Fang
X Xie Changsheng Xiang Wen
Y Yuan Pingpeng Yu Chen Yu Junqing Yang Fumin
Z Zhu Hong Zhao Feng Zhang Xinfang Zhou Ke

Associate Professors

C Ceng Lingfang Cao Zhong Sheng Chen Jia Zhong Chen Jian Xi
D Ding Xiao Feng
F Fu Xiaoqing
G Gu Xiwu Guo Hong Xing
H Hu Kan He Yunfeng Hu Ying Song Huang Jian Zhong Han Jian Jun Huang Hao Hu Di Qing
J Jiang Wen Bin
L Li Jianjun Liu Haikun Liu Hui Li Dan li Yu Hua Lu Ping Li Guo Kuan Lu Feng Li Chun Hua
M Mo Yijun Ma Guang Zhi
P Pan Peng
Q Qu BinBin
S Sun Baiyong Shao Zhi Yuan Sun Wei Ping
T Tu Gang Tong Min Tan Zhipeng Tan Zhihu
W Wei Wei Wan Shenggang Wu Fei Wang Haiwei Wang Tongyang Wang Duoqiang
X Xiao Jiang Xu Haiyin Xu Li Ping Xu Xiang Yang Xie Xia Xu Gui Ping
Y Yuan Ling
Z Zheng Bolong Zhou Yingbiao Zhou Shiyang Zhang Aihua Zheng Ran Zou fu Hao

Lecturer

B Ban Peng Xin
C Chen Jixiong Cui Yong Quan Chen Kai
F Feng Qi Fan Yebin
G Gu Xiwu
H Huang Hong Huang Zhi Hu Weijun
J Jin Yan Jiang Shen Ji Junwen
L Li Zhuan Li Haibo Li Rong Li Ping Li Kai Li Jie Qiong Liu Hui Yu
S Shi Zhan
T Tong Wei
W Wang Wei Wu Hai Wang Hua
X Xie Yulai Xiong Zhengda Xiong Chuanguang Xia Tao Xiao Liang
Y Yang Mao Lin Yao Jie
Z Zhou Quan Zuo Qiong Zhu Wenxuan Zhou Chun Zhao Xiaosong Zhang Yong Zhang Jie Zhou Zheng Yong